บริการของเรา

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน และทะเบียนพาณิชย์
บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขายออนไลน์พร้อมให้คำแนะนำในการจัดตั้ง การจัดทำตราบริษัท แบบครบวงจร
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดและจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขายออนไลน์
 • จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด
 
จดทะเบียนธุรกิจ วางระบบ ทำบัญชี รับรองงบ ภาษี
แนวปฏิบัติบัญชีและภาษี
บริการวางระบบบัญชี ระบบหน้าร้าน และคลังสินค้า
การทำบัญชีไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเท่านั้น แต่การมีระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้กิจการสามารถใช้ระบบบัญชีเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ การควบคุมการดำเนินงาน การจัดการเงินสด การจัดการหน้าร้าน การบริหารสาขา และการบริหารคลังสินค้าที่เหมาะสม และครบวงจร
 • วางระบบบัญชี ระบบจัดการหน้าร้าน ธุรกิจแฟรน์ไชส์ ขายออนไลน์ และสต๊อกสินค้า
 • จัดหา ติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดอบรม พัฒนาบุคลากร จัดทำคู่มือเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รับทำบัญชี และนำส่งสรรพากรรายเดือน
บริการจัดทำบัญชี และประกันสังคมรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี และบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
 • ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน
 • ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บุคคลธรรมดา)
 • ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (นิติบุคคล)
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภ.ง.ด.50)
 • แบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3)
 • แบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • รายงานสรุปพนักงานนำส่งสำนักงานประกันสังคม (กท.20 ก)
 • ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) และ บอจ.5
จดทะเบียนธุรกิจ วางระบบ ทำบัญชี รับรองงบ ภาษี
แนวปฏิบัติบัญชีและภาษี
บริการจัดทำ ตรวจสอบ และนำส่งงบการเงิน
บริการจัดทำงบการเงิน ปิดงบ จัดหาผู้ตรวจสอบงบการเงิน พร้อมนำส่งสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินตามข้อกำหนด
 • ตรวจสอบ และรับรองงบ
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 นำส่งกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำรายงานนำส่งสำนักงานประกันสังคมประจำปี (กท.20 ก)
 • ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • ให้คำปรึกษาในการวางแผนภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • รับปิดงบเปล่า และการชำระบริษัท
บริการจัดการงานบัญชี และระบบบัญชี (Outsource)
รับดูแลและจัดการงานบัญชี ผ่านระบบบัญชีของสำนักงาน (Outsource)  โดยพนักงานบัญชีมืออาชีพ เพื่อลดปัญหาการจัดทำบัญชี ประหยัดการลงทุนด้านบุคลากร ระบบไอที และระบบบัญชี และเพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลากับงานบัญชีจนไม่มีเวลาทำธุรกิจ
 • Outsource ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลดการลดทุน และภาระในการแก้ไขปัญหา
 • Outsource ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยท่านสามารถเข้าระบบได้ตลอดเวลา Outsource พนักงานบัญชีโดยใช้พนักงานบัญชีมืออาชีพ
 • Outsource งานภาษีและการนำส่งงบการเงินและประกันสังคม
 • Outsource งานจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนธุรกิจ
สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทละภาษี
จดทะเบียนธุรกิจ วางระบบ ทำบัญชี รับรองงบ ภาษี
ดูแลระบบ พัฒนาบุคลากร และจัดอบรมพนักงานบัญช
รับดูแลระบบ พัฒนาระบบการทำงาน พัฒนาบุคลากร และให้คำปรึกษาในการจัดการปัญหาบัญชี และภาษีอากร
 • ดุแลและให้คำแนะนำในการติดตั้ง และการนำระบบมาใช้งาน
 • ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติมาตรฐานบัญชี
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการ การสำรองข้อมูล และการแก้ไขปัญหา
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการปัญหาบัญชี ภาษี และค่าปรับต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาเกียวกับการปรับระบบตามข้อกำหนดของทางการ
 • ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ / ธุรกิจออนไลน์
Scroll to Top
Scroll to Top