พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 747) พ.ศ. 2565 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 747) พ.ศ. 2565 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ, , , , , {authorlink}, https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc747.pdf, https://www.rd.go.th/272/law.xml, RSS อัปเดทกฎหมายใหม่,

RSS อัปเดทกฎหมายใหม่

, , https://www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.rd.go.th%2Flaw.xml, ประกาศจากกรมสรรพากร, 1674, 25 May 2022, 09:38

Scroll to Top
Scroll to Top